Receive updates from The Met | REGISTER HERE |      

Ongoing Exhibitions
MAPPING THE PHILIPPINE SEAS:

Maps and charts of the Philippine archipelago

from the 16th to the 19th centuries

Tall Galleries
March 15 to May 31, 2017Ang Mapping the Philippine Seas ay eksibisyon ng mga natatangi't makasaysayang mapa at karta ng kapuluan ng Pilipinas at mga karatig karagatan mula unang bahagi ng ika-16 hanggang sa wakas ng ika-19 na siglo. Tampok dito ang 165 orihinal na mga mapa at karta ng mga karagatan mula sa pribadong koleksyon ng mga kasapi ng PHIMCOS, mula sa GSIS, at isang reproduksyon ng Mapa ng Selden mula sa Bodleian Library sa Oxford.

Sa pamamagitan ng kartograpiya, ipinaliliwanag sa eksibisyon ang makasaysayang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas sa mga ruta ng kalakalan sa karagatan ng Silangan at Timog-Silangang Asya. Tampok din ang mga paglalakbay sa pagtuklas at paggamit ng mga ruta ng kalakalan ng mga Europeong manlalakbay, mananakop, at mangangalakal sa paghahanap ng bago, mabilis, at higit na ligtas na rutang pangkaragatan sa pagitan at loob ng kapuluan ng Pilipinas; at ang paggamit ng siyentipikong hidrograpiya upang mapabuti ang mga karta at gayundin ang kaligtasan ng mga mandaragat.

Nagsisimula ang eksibisyon sa mga mapa ng ika-16 na siglo na gawa ng mga manlalakbay na Portuges, Kastila, at Olandes, kabilang si Ferdinand Magellan. Makikita rin ang mga magarbong mapa mula Ginintuang Panahon ng kartograpiyang Olandes mula sa ika-17 siglo, kasama ang mga detalyadong kartang pangkaragatan inilathala sa Italya noong 1646. Sa bahagi ng ika-18 siglo tampok ang natatanging halimbawa ng kilalang mapa ng Pilipinas ni Padre Pedro Murillo Velarde, gayundin ang mga kartang Ingles ni Alexander Dalrymple at mga pangunahing manlilimbag ng mga kartang pangkomersiyo sa Londres. Ang ika-19 na siglo ay kinakatawan ng malawak na seleksyon ng mga kartang inilathala ng mga almirante ng Espanya, Britanya at Pransya, at ang kartang kaugnay ng Kasunduan sa Paris noong 1898.

Mapping the Philippine Seas is an exhibition of rare historical maps and charts of the Philippine archipelago and its surrounding seas from the early 16th century to the end of the 19th century. The exhibition showcases 165 original maps and sea charts from the private collections of PHIMCOS members, from GSIS, and a reproduction of the Selden Map courtesy of the Bodleian Library in Oxford.

Through cartography, this exhibition explains the historical importance of the Philippines' location along the maritime trade routes through East and Southeast Asia. It highlights the voyages of discovery and use of trade routes made by European explorers, colonists, and traders, the search for new, faster and safer sea passages around and through the Philippine archipelago, and the use of scientific hydrography to improve the charts and thereby the safety of seafarers.

The exhibition starts with maps of the 16th century made by Portuguese, Spanish and Dutch explorers, including Ferdinand Magellan. Highly decorative maps from the Golden Age of Dutch cartography in the 17th century are displayed, together with detailed sea charts published in Italy in 1646. From the 18th century the exhibition includes a rare example of Fr. Pedro Murillo Velarde's famous map of the Philippines, as well as English charts by Alexander Dalrymple and the principal commercial chart publishers in London. The 19th century is represented by a wide selection of charts produced by the admiralties of Spain, Britain and France, and the chart attached to the Treaty of Paris of 1898.

SEASCAPES: Tranquility and Agitation


Galeriya Bangko Sentral ng Pilipinas
March 22 to May 6, 2016Ang kapuluan ng Pilipinas ay tahanan ng ilang mabungang pananahan sa Timog Silangang Asya. Batay sa kasaysayan, ang kapuluang ito ay tagpuan ng palitang ekonomiyal at kultural, nagtataglay ng masiglang pag-agos ng kalakalang pandagat, kolonisasyon, at mga ugnayang tawid-rehiyonal. Sa pamamagitan ng kultura't tradisyon, pumukaw sa pagdagsa ng iba't ibang aktibong anyong-sining at pagsungaw ng mga kaisipan sa paglalayag. Ipinapahayag sa Tanawing-dagat: Payapa at Balisa ang dalawang anyo ng tugunan sa pagitan ng mga tema at larawang kaugnay ng karagatan at kalapit usapin. Ilang pinta ng tanawin ang naglalahad ng payapang kapaligiran, mula sa mga tahimik na ibabaw ng mga burol at labangan hanggang sa mga nakikitang kabuhayan ng mga pamayanan. Gayun pa man, kasabay nito ang umiinit na tensyon sa mga karagatan kawing sa laro ng kapangyarihan, teritoryo, at pagkakakilanlan. Nagtatagpo ang karaniwan at ligalig samantalang tinatalakay ang sandali sa pagitan ng luma at kasalukuyang katangiang heopolitikal.

The Philippine archipelago is home to several fertile habitations in South East Asia. Historically, the island cluster is a locus of economic and cultural exchange, possessing a dynamic current of maritime trade, colonization, and cross-regional connections. Through culture and tradition, it stimulated the coming of many vibrant art forms and nascent thoughts of sea fare. Seascapes: Tranquility and Agitation expresses a twofold correspondence between motifs and images in connection with the seas and its immediate contentions. A series of landscape paintings convey these peaceful sceneries, from its lulling crests and troughs to the visible activity of local livelihood. Concurrent to this, however, is the brimming tension of the seas interlocked with power-play, territory, and identity. The familiar meets the turbulent while touching on a juncture between old and current geopolitical strains.

Abot-Tanaw: Tracing Local Horizons
In celebration of National Heritage Month

White Cube Gallery
May 08 to June 23, 2017"Abot-tanaw: Tracing Local Horizons" (Abot-tanaw: PagtahaksaatingmgaGuhit-Tagpuan) ay eksibisyong tumutunghay sa likas na kagandahan ng Pilipinas mula sa mga lente ng mga potograpo't kanilang paglilibang. Kuha mula sa mga sikat na lugar sa ating kapuluan, ang mga larawan ay nagpapamalas ng kaakit-akit na ugnayan ng mga tanawing kubkob ng langit at lupa. Makikita ang mga kilalang istruktura, monumento, at mga gamit sa hanap buhay na nagpapahiwatig sa mga bakas ng gawain at sigla na sumasalungat sa matamlay na lokasyon at pamayanan. Parating makikita sa mga larawanang mga yugto ng dapit-hapon mula sa paglubog ng araw hanggang takip silim, ang paglipas ng panahon, at angkaakit-akit nitong pagpapalit. Ang interpretasyon sa abot-tanaw ay higit pa sa pangunahing paglalarawan. Tinatahak nito ang pagpapahayag ng malalim na diwa ng pag-asa at paghinagap sa bukas.

"Abot-tanaw: Tracing Local Horizons" is an exhibition that looks to the natural beauty of the Philippines, seen through the lens of avocational photographers. Taken from popular locations around the archipelago, the vistas create a picturesque continuity between sweeping landscapes enveloped by the sky and earth. Capturing recognizable architectural structures, monuments, and objects of livelihood suggest a footprint of activity and energy that contrasts the lull of the location and community. Consistent among the photographs are the cyclical phases of the twilight from sunset to dusk, relating to the passage of time, and the beauty in its interlude. The interpretation of abot-tanaw or horizon goes beyond its principal description to express a deeper sense of hope and anticipation for the future.

This exhibition is presented as part of the National Heritage Month celebration.Museum hours: Monday to Saturday 10:00 am to 5:30pm
Gold and Pottery Galleries: Monday - Friday 10:00am to 4:30pm