Ties of History: Art in Southeast Asia

TIES OF HISTORY: ART IN SOUTHEAST ASIA
Ground Floor Galleries | Aug 8 to Oct 6, 2018

Itinatanghal ng Pilipinas ang eksibisyon ng kontemporaryong sining sa Timog-Silangang Asya sa Maynila bilang paggunita sa ika-50 taon ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Pinamagatang Ties of History: Art in Southeast Asia (Pinagbigkis ng Kasaysayan: Sining sa Timog-Silangang Asya), tinitipon nito ang sampung manlilikha ng sining na kumakatawan sa mga estadong kasapi ng organisasyon. Hango mula sa Deklarasyon noong 1967, ang pariralang ito ay nagpapahiwatig sa mga kaloob at pasanin dulot ng pagkakabuklod at ng pagkakaiba-iba sa isang rehiyon na inaakalang napagbabahiganan. Tumatalakay ang mga gawa ng mga manlilikha ng sining sa masalimuot at produktibong kondisyong ito samantalang ipinapamalas ang mga pamamaraan kung saan ang iba’t ibang hibla ng pagkatao bilang mga mamamayan at manlilikha ng sining ay hinahabi at kinakalag sa layuning lumikha ng pagkakakilanlan sa mga itinakdang lugar, lumikha ng mga bansa sa isang pandaigdigang mundo, at lumikha ng mga rehiyon sa gitna ng mga gubat at kapuluan sa heopoetikong gawi ng kontemporaryong sining.

Kasabay ng pagbuo ng mga manlilikha ng sining ng malikhaing ugnayan sa rehiyon sa ngayon ay ang pagsuyod nila sa mga sulok ng kasaysayan ng sining buhat noong dekada 70 hanggang sa kasalukuyan. Nagbabatay sila sa mga partikular na tagpo sa kasaysayan sa pamamagitan ng paglilimi sa kosmolohiya, kasarian, gunita, migrasyon, kalikasan, digmaan, at pang-araw-araw na buhay. Ang eksibisyong ito ay isang pagtataya ng kontemporaryong sining at masinop na pag-aaral ng buhay-sining. Mayroong tatlong pangkat ng kasanayan mula sa bawat manlilikha ng sining na nagnanais na pagdugsungin ang mga adhika sa larangan at hindi lamang likumin ang magkakaibang halimbawa mula sa kasaysayang pangsining at sa pamilihan nito. Sinisikap nitong maglagi sa maselang proseso ng malikhaing pagbabago at paglago. Nagpapatunay na ang malikhaing kasanayan ay hindi kusang nabubuo subalit umuusbong mula sa mga kalagayan ng patuloy na pagsisinop.

Tinutuonan ng eksibisyon ang mga pangangailangan ng bawat manlilikha ng sining at tinatangkilik ang sari-saring ugnayan ng mga anyo sa magkakaibang lugar gaya sa isang museo ng moderno at kontemporaryong sining, sa museo ng isang korporasyon, at museo ng isang unibersidad. Kumikilos ang mga anyong ito sa isang masiglang espektro: mga pinta at iskulturang bunsod ng akademikong pag-aaral at kulturang popular; instalasyon ng mga kakaibang materyales tulad ng kusot at tela; butas-butas na kambas; bidyo at pagganap; potograpiya; guhit; at mga tunog. Sila ay hinubog ng pagsasaliksik, aktibismo, gawaing pangkalinangan, at marubdob na pagsasalin ng kaalaman at karanasan sa isang rehiyong binuo mula sa mga mariringal na tradisyon, sunod-sunod na kolonyalismo, at maligalig na daloy ng mga buhay at kalakal.

The Philippines presents an exhibition of contemporary art in Southeast Asia in Manila to mark the 50th year of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Titled Ties of History: Art in Southeast Asia, it gathers ten artists to represent the member-states of the organization. Taken from its Declaration in 1967, the phrase may allude to the blessings and burdens of being together and being different in a region that is thought to be shared. The works of the artists speak to this complex and productive condition as they express the many ways by which the various strands of subjectivity as citizen-artists weave and unravel in the project of making selves in particular places, making nations in an international world, and making regions across forests and islands in the geopoetic gestures of contemporary art.

As the artists configure the creative ecology of the region today, so do they scan the contours of art history from the seventies to the present. They reference specific moments of articulating this history through thoughtful reflections on cosmology, gender, memory, migration, nature, war, and everyday life. The exhibition is a survey of contemporary art and a diligent study of artistic life. It selects three sets of practices from each artist in its effort to constellate endeavors in the field and not merely to gather isolated specimens from both art history and the art market. It tries to dwell on the sensitive process of artistic transformation and maturity and it affirms artistic practice to be not fully formed but rather emerging from situations of constant forming.

The exhibition is attentive to the interests of each artist and appreciates the different relationships among forms in diverse settings of a modern and contemporary art museum, a corporate museum, and a university museum respectively. These forms play out within a dynamic spectrum: painting and sculpture informed by academic education and popular culture; installation from ingenious materials like sawdust and fabric; perforated canvas; video and performance; photography; drawing; and sound scape. They are shaped by research, activism, cultural work, and intense translations of knowledge and experience in a region built on the great traditions, successive colonialisms, and hectic traffic of species and commodities.

Download our study guide for a better museum experience!

Plantscape, 2018 | Anusapati
Rama was a Migrant, 2015 I Savanhdary Vongpoothorn
Untitled, 2016 | Do Hoang Tuong
Downfall, 2013 | Jedsada Tangtrakulwong
Thoamada I, 2011 | by Vuth Lyno
Collection of Personal Items, 2017 and Cotton Sculptures, 2018 | Yasmin Jaidin
Botanic, 2013 | Chris Chong Chan Fui
Singirl in Dresden, 2000 | Amanda Heng
Bakunawa ng Gabi, 2002 | Roberto Feleo
Another Realm (Gun), 2012-2013 | Min Thein Sung
 Cornellius Carradine Womens Jersey