Fascination with the Filipiniana

The Vargas Museum Collection
Tall Galleries | Apr 21 to Jul 21, 2018

Itinatampok sa eksibisyon ang mahalagang seleksyon mula sa Jorge Vargas Collection ng Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman. Ang koleksyon – masinop na nilikom bago, habang, at matapos ang Digmaan sa Pasipiko – ay binubuo ng mga likhang-sining, memorabilya, selyo, barya, at mga libro.

Tumutukoy ang pamagat sa dalawang saligan. Kawilihan ang salin sa wikang Filipino ng Fascination, ito rin ang pangalan ng malaking bakuran at galeriya ni Vargas kung saan nakalagak ang kanyang koleksyon bago ito inilipat sa Unibersidad ng Pilipinas. Ipinahihiwatig din ng ‘kawilihan’ ang likas na pag-uugali, gawi, at masidhing hilig ni Vargas sa pangongolekta. Ang salitang fascination ay nagsasangkot din sa “nation,” usaping pinagtuonan ng pansin ni Vargas noong siya ay naging kawani ng pamahalaan at bilang isang kolektor.

Isa pang nag-uudyok ay ang Filipiniana. Ito ay tumutukoy sa kabuoan ng mga kagamitang nakolekta ni Vargas sa paglipas ng panahon. Sa pagsasama ng “fascination” at “Filipiniana,” binabaybay ng eksibisyon ang ginampanan ni Vargas sa kasaysayan ng sining at kultura ng Pilipinas. Dito nagsasalubong ang estetiko at ang pulitikal sa layuning tipunin ang mga piraso ng isang bansa mula sa guho ng digmaan, ang pangako ng isang bagong Republika, at ang simula ng isang museo.

The exhibition presents a significant selection of the Jorge Vargas Collection of the University of the Philippines at Diliman. The collection — gathered diligently before, during, and after the Pacific War — consists of art, memorabilia, stamps, coins, and books.

The title speaks to two references. Fascination is a translation of the Filipino word Kawilihan, the name of Vargas’s compound and gallery that housed his collection before it was transferred to the University of the Philippines. Kawilihan underlies Vargas’s instinct, habit, and passion for collecting. The word fascination also implicates “nation,” the discourse with which Vargas was concerned when he performed various roles as a government official and a collector.

The other impulse is Filipiniana. This refers to the corpus of materials that Vargas had collected over time. In bringing “fascination” and “Filipiniana” together, the exhibition rounds out Vargas’s place in the history of Philippine art and culture. Here, the aesthetic and the political intersect in the project of gathering the pieces of a nation amid the ruins of war, the promise of a modern Republic, and the birth of the museum.

 Trumaine Johnson Jersey