In the Wake of War and the Modern

Manila, 1941 to 1961 
Galeriya Bangko Sentral ng Pilipinas | Apr 21 to Jul 21, 2018

Upang siyasatin ang ugnayan sa pagitan ng mga koleksyon ng Vargas Museum sa Unibersidad ng Pilipinas at ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pinagtutuunan ng eksibisyong ito ang relasyon ng kolektor na si Jorge Vargas at ng Lungsod ng Maynila. Ukol dito, dalawang aspeto ang nangingibabaw: ang ginampanan ni Vargas sa pulitika bilang Punong-Lungsod ng Maynila noong panahon ng Hapon at ang pagsibol ng tinatawag na ‘Mabini Art’ sa Maynila. Ang mga likhang-sining ay inilako sa kalye ng Mabini, nakilala sa pagiging komersyal, maaari din namang iugnay sa pagprotesta ng mga di umano’y konserbatibo mula sa patimpalak ng Art Association of the Philippines noong 1955. Masalimuot nitong tinutukoy ang modernismo bilang kaisa-isang pamamaraang estetiko na humubog sa produksyon ng sining at kulturang biswal matapos ang Digmaan sa Pasipiko.

Binibigyang-diin ng eksibisyon ang 1961 bilang mahalagang taon kay Vargas. Itinalaga siya bilang Rehente ng Unibersidad ng Pilipinas kung saan niya ipinagkaloob ang kanyang
koleksyon, isang institusyon na unang itinayo sa Maynila. Noong 1941, hinirang siyang Punong-Lungsod ng Maynila ng pamahalaang Hapon. Kaakibat si Vargas bilang tagapagbunsod ng malalim na pagsusuri, ang koleksyong ito ng likhang-sining at sinupan ay humihikayat ng talakayan sa kasaysayan ng pagkolekta sa Pilipinas sa konteksto ng pamumuhay ng mga pulitiko tulad ni Jorge Vargas at ng mga institusyong tulad ng Vargas Museum at ng Metropolitan Museum of Manila, ng Unibersidad ng Pilipinas, at ng Bangko Sentral ng Pilipinas.

To explore the angle of interaction between the Vargas Museum of the University of the Philippines at Diliman and the Bangko Sentral ng Pilipinas collection, the exhibition focuses on the relationship between the collector Jorge Vargas and the city of Manila. In this regard, two aspects surface: the political role of Vargas as Mayor of Manila during the Japanese period and the emergence of so-called Mabini art in Manila. The art peddled along Mabini Street, thought to be predominantly commercial, may be traced to the walk-out of the so-called conservatives from the Art Association of the Philippines competition in 1955. It complicates modernism as the only aesthetic system that shaped the production of art and visual culture after the Pacific War.

The exhibition marks 1961 as an important year for Vargas. He was appointed Regent of the University of the Philippines to which his collection was donated, an institution that had its origins in Manila. In 1941, he was named Mayor of Manila by the Japanese occupying forces. With Vargas as a fulcrum of critical reflection, this collection of art and archive initiates a conversation on the history of collecting in the Philippines in the context of the life of political figures like Jorge Vargas and institutions like the Vargas Museum and the Metropolitan Museum of Manila, the University of the Philippines, and the Central Bank.

 Patrick Chung Jersey