Practicing Archives: The MET Collection

PRACTICING ARCHIVES: THE MET COLLECTION
White Cube Gallery | Oct 2018

Likas sa mga sinupan ng mga institusyon ang lumikha ng mga kilos ayon sa taglay nitong halaga at katuturan; mula sa pagtuklas ng mga bagay na nakasulat, ang mabusising paghihimay ng mga mahahalagan’g bagay at kaalaman, at ang pagsisiyasat sa nilalaman’g nakapaloob, nawawala, o kaya’y pira-piraso. Sa pakikipagtalakayan sa mga magkakapatong na pamamaraan’g bahagi ng kasanayan ng pagsisinop, ating tinitingnan ang pagmina sa nananahimik subalit nakapupukaw na kalagayan ng sinupan ng Museong Metropolitano ng Maynila. Ang eksibisyong ito ay nagtutulot ng pagbabalik-tanaw sa mayamang kasaysayan ng museo, tampok ang mga pambihirang paskil ng mga eksibisyon, larawan, at mga dokumentong nahalukay sa sinupan. Matapos ang apatnapu’t dalawang taon at higit sa apat na raang mga eksibisyon, patuloy ang MET sa pagpapahusay at pagpapanibago, isang banyuhay ng mga nagdaang henerasyon.

Noong Oktubre 3, 1976, nagbukas sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon ang Museong Metropolitano ng Maynila. Ang Panimulang Eksibisyon ng mga pinta at iskultura ang nagbigay daan sa dayuhang sining, nagawang makita ng mga Pilipino ang mga orihinal na obra ng mga tanyag na manlilikha ng sining tulad nila Pablo Picasso, Paul Klee at Andy Warhol, maging ang sining ng mga banyagang kultura karatig man o malayo.

Taong 1986, ang mga masidhing pagbabago sa lipunan’g Pilipino ay sinalamin ng mga makabuluhang pagpapalit sa direksyon ng MET. Taglay ang pinaigting na diin sa Pilipinong sining at bunsod ng islogan’g “Sining para sa Lahat,” pinasimulan nito ang programa sa edukasyon ng sining na humihikayat sa pinalawak na diyalogo sa pagitan ng sining, ng museo, at ng kanyang publiko.

The nature of institutional archives generate actions contextualized through its value and significance; from the uncovering of inscribed materials, the careful dissection of relevant objects or information, and the inquiry of content that is excluded, absent, or fragmented. In conversing with the layering modalities intrinsic to archival practice, we look to mining the reticent, yet charged state of the Metropolitan Museum of Manila archives. This exhibition allows a reflection on the rich history of the museum, featuring rare exhibition posters, photos, and documents unearthed from its archives. Through forty-two years and more than four hundred exhibitions later, the MET continues to evolve and renew, a metamorphosis of preceding generations.

On October 3, 1976, the Metropolitan Museum of Manila opened its doors to the public for the first time. The Inaugural Exhibition on paintings and sculptures became the entry point of foreign art, enabling Filipinos to view original works by renowned artists like Pablo Picasso, Paul Klee and Andy Warhol, and the art of foreign cultures near and far.

In 1986, the drastic changes within Philippine society translated to substantial shifts in the MET’s direction.  With greater emphasis on Philippine art and driven by the slogan “Art for All,” it activated an art education program that encouraged broader dialogues between the arts, the museum, and its audience.

 Leonard Williams Womens Jersey